Commit ea8f7f1b authored by PoroCYon's avatar PoroCYon
Browse files

upsi

parent 1c6c5c1e
......@@ -28,7 +28,7 @@
"what-is-exegfx-p2": "ni'o lo sopselneirai klesi pe la'oi demoscene no'u lo demos je lo intros cu co'i samteryru'e lo skina je lo zgike .iseki'unaibo lo me la'o gy. Executable Graphics gy. moi cu teryru'e pa pixra po'o ca'o lo clamau ja'e lo nu pilno lo kanji nadymau tadni noi masnydu'e lo nu co'i samru'e",
"what-is-exegfx-p3": "ni'o co'a lo romoi dekna'a ku su'o la'oi demoparty pu sopselneigau lo klesi pe la'o gy. 4K Executable Graphics gy. .i ko na se cfipu .i zoi gy. 4k gy. se slabu lo se baitni jenai lo pixra nilbra .isa'e .ei ro jivna cu baitni li su'e 4096",
"what-is-exe-dot-gfx": "ma mo la'o urli executable.graphics urli",
"what-is-exe-dot-gfx-p1": "ni'o lo ti kibystu ku larmuzga lo larseku befi lo vrici pe lo la'o gy. Executable Graphics gy. munje .i ro larmuzga cu samteryru'e fi lo baitni be li su'e 4096",
"what-is-exe-dot-gfx-p1": "ni'o lo ti kibystu ku larmuzga lo larseku befi lo vrici pe lo la'o gy. Executable Graphics gy. munje .i ro larseku cu samteryru'e fi lo baitni be li su'e 4096",
"what-is-exe-dot-gfx-p2": "ni'o vi'ecpe do lo nu zgana je catlu lo larmuzga tai lo fisli .imu'asa'e ze'u jurpei ro pairkamni je lo ri finru'e po'u lo larcu jesai lo terske",
"credit-curator": "ni'o lo ti larmuzga cu stoselgau la'oi yx",
"credit-translators": "ni'o fanva fa {{translators}}"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment